Evenimente
20.02.2016: Ultima etapa din sezonul regulat din Campionatul National, editia 2015 - 2016, pentru echipa de handbal J.III a CSM Sfantu Gheorghe, care a jucat acasa impotriva CSM Ploiesti.
 
30.01.2016: Sambata, 30 ianuarie, se reia Campinatul National de Juniori, iar in cadrul etapei a 11-a din seria C, J.III masculin, CSM Sf. Gheorghe intalneste meciul retur CSS Sporting Ghimbav.
 
21.12.2015: Clubul Sportiv Municipal Sf. Gheorghe si Directia Judeteana de Sport si Tineret Covasna au organizat luni, 21 decembrie Gala Sportului Covasnean.
 
Sponsori
Parteneri Media
REGULAMENTUL
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL SFÂNTU GHEORGHE
CAPITOLUL I.
Dispoziţii generale

Art.1. Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe funcţionează în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, este o persoana juridică, infiinţat ca instituţie publică.

Art.2. Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe îşi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prezentul regulament.

Art.3. Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe se organizează şi funcţionează după regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin Ordin al Ministerului Tineretului şi Sportului şi se bucură de drepturile conferite de lege.

Art.4.
(1)

a). Denumirea: Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe
b). Sediul: Sfântu Gheorghe - Strada Stadionului Nr.12 Judeţul Covasna
c). Insemnele şi culorile: Emblema si culorile - ROSU-ALB
d). Secţiile sportive sunt:
–  Atletism
–  Lupte
–  Gimnastica
–  Gimnastica artistica
–  Handbal
–  Judo
–  Arte martiale-shotokan

(2)
Schimbarea denumirii Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe se va face numai de  către Ministerul Tineretului şi Sportului.

Art.5. Clubul Sportiv Municipal este finanţat din alocaţii bugetare şi venituri proprii extrabugetare, în condiţiile legii.CAPITOLUL II.
Scopul şi obiectul de activitate

Art.6.
Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe este infiinţat prin Hotărâre de Guvern, în scopul organizării şi administrării unei activităţi sportive proprii sub toate formele sale, fără decriminări politice,rasiale, religioase.

Art.7. (1) Obiectul de activitate al Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe este:
a). performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale
b). promovarea spiritului de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajul în activitatea proprie
c). promovarea mai multor discipline sportive
d). administrarea bazei materiale sportive proprii
e). organizarea de competiţii sportive in conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale

(2) Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe poate desfăţura şi alte sctivităţi în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate,în condiţiile legii.

Art.8. Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe promovează cu prioritate disciplinele, ramurile şi probele cuprinse in programul jocurilor olimpice.CAPITOLUL III.
Structura organizatoric şi funcţionarea Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe


Art.9. (1) In concordanţă cu statul de funcţii aprobat de Ministerul Tineretului şi Sportului, în structura organizatorică a Clubului  Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe funcţionează următoarele compartimente:
–  compartimentul sport - responsabil cu activitatea sectiilor pe ramura de sport
–  compartimentul financiar contabil
–  compartimentul secretariat, informare si relatii publice
–  compartiment administrativ si achizitii publice
–  compartiment resurse umane
–  compartiment audit public intern

(2) Compartimentele functionale enumerate la alin (1) sunt in directa subordine a directorului coordonator

(3) Sectiile pe ramură de sport sunt subunităţi prin care se realizează selecţia, pregătirea şi participarea în competiţii.

(4) Secţiile pe ramură de sport din cadrul Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare  propriu, aprobat prin ordin al ministrului.

(5) Organigrama Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe este prezentă în anexă şi face parte integrantă din prezentul regulament.

Art.10. Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe are afiliate la federaţiile sportive naţionale secţiile corespunzătoare pe ramură de sport proprii,  precum şi la asociaţiile judeţene, pe ramură de sport după caz.

Art.11. Infiinţarea unei secţii pe ramură de sport se poate face numai prin Ordin al Ministerului Tineretului si Sportului ,astfel:
a) la solicitarea Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe cu avizul Direcţiei Pentru Sport a judeţului Covasna
b) la propunerea Direcţiei Pentru Sport a judeţului Covasna
c) la propunerea federaţiilor sportive nationale de specialitate
d) la propunerea direcţiei de specialitate din  cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului.

Art.12. (1) Desfiinţarea unei secţii pe ramură de sport se poate face numai prin  Ordin al ministrului tineretului şi sportului, astfel:
a) la solicitarea Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe ,cu avizul conform al Direcţiei Pentru Sport al judeţului Covasna
b) la propunerea Direcţiei Pentru Sport a judeţului Covasna
c) la propunerea  direcţiei de specialitate  din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului
d) Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe pierde calitatea de membru al federaţiilor sportive nationale de specialitate.

(2) In cazul desfiinţării unei secţii pe ramură de sport, Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe are obligaţia de a intreprinde demersurile necesare pentru radierea din evidenţele federaţiilor sportive naţionale  de specialitate, conform procedurii stabilite prin statutul acestora şi, după caz, de la asociaţiile judetene pe ramuri de sport  la care s-au afiliat.

Art.13. Principalele atribuţii ale compartimentului sport sunt următoarele:
a) prin personalul de specialitate, organizează activitatea cabinetului metodic şi sprijina perfecţionarea profesională a tehnicienilor din cadrul clubului;
b) sprijină logistic şi organizatoric activitatea secţiilor pe ramuri de sport;
c) urmăreşte şi sprijină participarea sportivilor la competiţiile naţionale şi internaţionale;
d) participă la elaborarea calendarului sportiv competiţional al clubului şi urmăreste derularea acestuia;
e) organizează acţiunile din calendarul sportiv propriu;
f) îndrumă şi controlează, din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate activitatea secţiilor pe ramură de sport;
g) colaborează cu direcşia pentru sănătate publica a judetului Covasna,în scopul organizării şi dezvoltării cabinetelor de medicină sportivă, în vederea asigurării controalelor medicale specifice sportivilor de performanţă;
h) colaborează cu consiliile locale,instituţii publice cu atribuţii în sport,structuri sportive şi agenţi economici în derularea programelor sportive  proprii;
i) initiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive, precum şi a dopajului în sport;
j) organizează şi ţine la zi baza de date a activitaţii secţiilor pe ramură de sport şi urmăreşte evaluarea şi raportarea indicatorilor prevazuţi în programele sportive proprii;
k) colaborează cu inspectoratele şcolare, unităţile de invăţământ şi cu instituţiile de invăţământ superior,pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a sportivilor clubului;

Art.14.Principalele atribuţii ale compartimentului financiar-conabil sunt următoarele:
a) organizează activitatea de elaborare a bugetului  clubului şi asigură transmiterea acestuia Ministerului Tineretului şi Sportului în termenele stabilite;
b) elaborează  şi transmite Ministerului Tineretului şi Sportului repartizarea pe trimestre a creditelor aprobate;avizează propunerile de modificare a acestora;
c) organizează activitatea de control financiar preventiv propriu;
d) întocmeşte şi transmite Ministerului Tineretului şi Sportului solicitarea lunară de fonduri de la bugetul de stat;
e) organizează activitatea de execuţie a bugetului şi ţine evidenţa angajamentelor legale, a plaţilor efectuate şi întocmeţte situaţiile privind raportarea acestora;
f) urmăreşte îndeplinirea planului de venituri proprii şi prezintă periodic rapoarte directorului coordonator;
g) avizează propunerile de modificare a bugetului  de venituri şi cheltuieli ale clubului;
h) organizează evidenta contabilă a clubului;
i) întocmeste şi supune spre aprobare proiecte de decizii şi instrucţiuni referitoare la domeniul de activitate al compartimentului, precum şi alte documente care se referă la fondurile şi/sau patrimoniul clubului;
j) organizează circuitul intern al documentelor financiar-contabile;
k) organizează şi participă la activitatea de inventariere anuala a patrimoniului  clubului;
l) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei Pentru Sport a judeţului Covasna,ministerul Tineretului şi Sportului,  prefectura si alte organe ale administraţiei publice locale, pentru realizarea atribuţiilor ce revin compartimentului economic;
m) ţine evidenţa bunurilor imobile apartinând domeniului public, aflate în administrarea clubului şi comunică Ministerului Tineretului şi Sportului la termenele stabilite, modificările intervenite;
n) lunar întocmeste balantele de verificare, analizează situaţia financiară a clubului şi face propuneri de rentabilizare a activitaţii acesteia:
o) trimestrial intocmeţte bilanţul financiar, iar după aprobare îl trimite Ministerului Tineretului şi Sportului;
p) furnizează informaţii cu privire la situaţia patrimonială a clubului,atunci cand i se solicită;
q) întocmeşte şi urmăreste avizarea şi aprobarea documentelor privind angajarea,lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor materiale şi servicii ale clubului;
r) întocmeşte orice alte situaţii financiar-contabile prevăzute de actele normative în vigoare sau la solicitarea conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului,a altor instituţii centrale şi locale;
s) ţine evidenţa documentelor intrate în cadrul compartimentului , precum şi a celor elaborate de acesta;
t) selectează,grupează în dosare şi transmite spre păstrare arhivei clubului documentele financiar contabile.

Art. 15. Principalele atribuţii ale compartimentului secretariat, informare şi relaţii publice sunt următoarele:
a) execută lucrări de secretariat ale clubului,privind corespondenţa, evidenţa deciziilor emise de directorul coordonator, multiplică şi repartizează documentele;
b) realizează inregistrarea documentelor primite şi respectarea circuitului stabilit prin decizia directorului coordonator;
c) organizează,gestionează şi păstrează arhiva clubului;
d) execută redactarea sau multiplicarea documentelor şi organizează expedierea acestora potrivit destinatiilor;
e) întocmeşte referatul de necesitate pentru achiziţionarea materialelor şi consumabilelor necesare desfăşurării activităţii clubului;
f) organizează şi asigură, în conformitate cu prevederile legale,liberul acces la informaţiile de interes public şi rezolvarea petiţiilor;
g) înregistrează petiţiile primite şi le transmite operativ  compartimentelor spre rezolvare  şi urmăreşte ca acestea să fie soluţionate  în termen legal.
h) transmite în termen legal  răspunsuri către petenti şi răspunde de confidenţialitatea datelor până la soluţionarea acestora.

Art .16.Principalele atribuţii  ale compartimentului administrativ şi achiziţii publice sunt:
a) fundamentează şi prezintă propuneri privind cheltuielile materiale şi servicii la nivelul clubului,pentru a fi incluse în proiectul de buget
b) organizează şi asigură condiţii corespunzatoare pentru folosirea,păstrarea,respectiv depozitarea bunurilor materiale aflate  în gestiune;
c) transmite documentele justificative la compartimentul economic, în termen util pentru efectuarea plăţii la data scadentă;
d) asigură recuperarea cheltuielilor pentru utilităţi consumate de terţi utilizatori ai patrimoniului aflat în administrarea clubului;
e) asigură curăţenia şi igienizarea bazelor sportive şi a celorlalte spaţii administrate;
f) răspunde de întocmirea şi prelucrarea foilor de parcurs pentru mijloace de transport proprii;
g) asigură înregistrarea instituţiei ca autoritate contractantă  în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P)
h) iniţiază, derulează şi finalizează procedurile de achizitie publica,conform Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice  şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi completările ulterioare;
i) întocmeşte documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi inchiriere;
j) prezintă propuneri privind eventualele reparaţii la clădiri, înlocuirea unor instalaţii şi folosirea eficientă a dotărilor şi altor bunuri din patrimoniul administrat de club.

Atr.17. Principalele atribuţii ale compartului resurse umane sunt următoarele:
a) ţine evidenţa dosarelor de personal, întocmeşte şi supune spre aprobare statele de funcţii şi de personal;
b) întocmeşte, supune spre aprobare trecerea în trepte superioare de salarizare a personalului angajat şi întocmeşte în acest sens proiecte ale deciziilor directorului coordonator;
c) organizează concursurile în vederea angajării şi/sau promovării personalului, urmarind încadrarea fiecarei categorii de personal în statul de funcţii stabilit;
d) întocmeşte,actualizează şi supune  spre aprobare Regulamentul intern şi împreună cu şefii de compartimente, fişele de post ale salariaţilor;
e) elaborează garficul concediilor de odihnă ale salariaţilor şi ţine evidenţa efectuării acestora;
f) înregistrează în carnetele de muncă toate modificările intervenite  în activitatea de personal pe baza deciziilor directorului coordonator;
g) ţine evidenţa concediilor, învoirilor,orelor suplimentare şi absenţelor nemotivate ale salariaţilor;
h) ţine evidenţa sancţiunilor angajatilor şi le evidenţiază în cărţile de muncă, după caz.

Art.18. Principalele atribuţii ale compartimentului audit public intern sunt următoarele:
a) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
b) efectuează activitaţi de audit public intern în scopul evaluării sistemului de management financiar-contabil al clubului, analizând legalitatea, regulalitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea acestuia;
c) raportează periodic directorului coordonator  al clubului, precum şi Direcţiei de audit public din cadrul Ministreului Tineretlui şi Sportului cu privire la constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit;
d) urmăreşte modul de îndeplinire a recomandărilor;
e) elaboreză raporul anual al activitaţii de audit public intern pe care îl înaintează, cu avizul directorului coordonator, Direcţiei de audit public din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului ;
f) în cazul identificării unor iregulalităţi sau posibile prejudicii, sesizează imediat directorul coordonator al clubului şi Direcţia de audit public din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului;CAPITOLUL IV
Conducerea Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe

Art.19.(1)
Activitatea Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe este condusă de un director coordonator si un director coordonator adjunct . Acestia îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management încheiat pe o perioada de maxim 4 ani,în conţinutul sunt prevăzuţi indicatorii specifici de performantă,obiectivele,clauzele contractuale care reglementează drepturile şi obligaţiile părtilor ,precum ţi condiţiile de încetare şi reziliere a acestuia.Contractul de management este asimilat contractului individual de muncă şi conferă titularului vechime în muncă şi în specialitate.

(3) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului coordonator precum si a directorului coordonator adjunct se face prin Ordin al ministrului tineretului şi sportului in condiţiile legii.

Art.20.(1) Directorul coordonator îndeplineşte obligaţiile prevăzute în contractul de management şi are, în principal, urmatoarele atributii:
a) organizează şi conduce activitatea clubului şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;
b) aproba regulamentul de ordine interioară al clubului şi asigură respectarea acestuia de către personalul salariat;
c) reprezintă personal sau prin delegat, clubul în relaţiile cu organismele sportive interne şi/sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, organe jurisdictionale, organizaţii sau agenţi economici, precum şi cu persoanele fizice şi juridice  române şi străine;
d) elaborează programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale clubului,în concordanţă cu Strategia generală de dezvoltare a activitaţii sportive din România;
e) negociază şi semnează contracte şi alte acte juridice de angajare a clubului;
f) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe ramură de sport din cadrul clubului, precum şi a antrenorilor, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate ale clubului;
g) asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare:
h) in calitate de ordonator terţiar de credite indeplineşte toate atribuţiile ce îi revin, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi rătspunde potrivit legii de:
    -   utilizarea creditelor bugetare;
    -   realizarea veniturilor
    -   folosirea cu eficienta si eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat;
    -   integritatea bunurilor încredinţate clubului;
    -   organizarea şi ţinerea la zi a contabilitatii;
    -   prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetate

i) stabileşte şi deleagă atribuţii pe trepte ierarhice şi funcţii având în vedere prezentul regulament cadru, regulamentul de organizare şi funcţionare  propriu şi structura organizatorică;
j) răspunde potrivit reglementărilor legale în vigoare , de încadrarea personalului salariat din subordine:
k) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine si urmareşte aplicarea masurilor pe care le dispune;
l) aplica, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor, în cazul săvârşirii de abateri disciplinare şi dispune repararea prejudiciilor produse;
m) aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii clubului;
n) analizează,periodic,împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite şi rezultatele realizate de sportivii legitimaţi la club;
o) aprobă calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului şi urmareşte derularea acestuia;
p) urmareşte pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile prevăzute în calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului,precum şi organizarea competiţiilor proprii şi acţiunilor de selectie;
q) participă la principalele competiţii interne şi internaţionale ale clubului;
r) stabileşte pentru fiecare antrenor, prin fişa postului, numărul de grupe de sportivi pe niveluri valorice şi numărul minim de sportivi legitimati sau nelegitimaţi cuprinşi in pregătire;
s) asigură constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar şi a băncii de date ale  clubului, respectiv:
    -   actele normative în vigoare privind activitatea sportivă;
    -   regulamentul de organizare şi functionare propriu;
    -   regulamentul de ordine interioară
    -   ordinele ministerului şi sportului repartizate clubului;
    -   statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale la care clubul este afiliat
    -   programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt ale clubului
    -   evidenţa sportivilor legitimaţi şi clasificati pe ramuri de sport;
    -   rezultatele obţinute de sportivi in competiţiile interne şi internaţionale oficiale

t) dispune măsuri pentru promovare aspiritului de fair-play, pentru combaterea ţi prevenirea violenţei şi a dopajului;
u) asigură şi răspunde de integritatea , intreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime  a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului;
v) orice alte atribuţii, cu excepţia celor date potrivit reglementărilor legale, în competenţa altor organe

(2) In exercitarea aributiilor sale directorul coordonator emite decizii si dispozitii scrise.

(3) Directorul coordonator al Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe este ordonator terţiar de credite

(4) Directorul coordonator adjunct asigură realizarea activității curente a  a clubului, în limita contractului de managment și a  atribuțiilor conferite de directorul coordonator, față de care este direct subordonat și sunt, în principal următoarele:
a) conduce și coordonează activitatea întregului club în lipsa directorului coordonator „conform Regulamentului” clubului;
b) răspunde în fața forurilor superioare de bunul mers al tuturor activităților din cadrul clubului, împreună cu directorul coordonator al clubului;
c) reprezintă clubul sportiv în relațiile acestuia cu persoanele juridice și particulare în lipsa directorului coordonator;
d) răspunde nemijlocit de munca angajaților: organizatoric, planificarea muncii, a ședințelor cu personalul de întreținere;
e) urmărește îndeplinirea sarcinilor de către personalul din subordine și modul de aplicare a măsurilor pe care le dispune directorul coordonator;
f) răspunde împreună cu directorul coordonator de realizarea veniturilor proprii ale clubului, analizând lunar situația acestora;
g) sprijină continua perfecționare a personalului de serviciu și a anteronirol;
h) asigură buna folosire și întreținere a bazei sportive și îmbunătățirea acesteia împreună cu directorul coordonator;
i) se preocupă de economisirea prin toate mijloacele, a tuturor formelor de energie (curent electric, apă caldă, apă rece, etc.)
j) întocmește caietul de sarcini pentru lucrările de reparații necesare;
k) face parte din comsiile de recepție ale lucrărilor executate;
l) face parte din comisiile de inventariere periodice;
m) poate să primească orice altă sarcină din partea directorului coordonator.

Art.21 (1) Pe lângă directorul coordonator funcţionează, ca organ consultativ, Consiliul clubului.

(2) Componenţa,organizarea ţi funcţionarea Consiliului clubului se stabilesc prin decizie scrisă de directorul coordonator.

(3) Din Consiliul clubului face parte în mod obligatoriu, directorul coordonator al Direcţiei Pentru Sport al Judeţului Covasna.

Art.22. (1) Contabilul şef este numit prin decizie a directorului coordonator, în baza rezultatelor concursului organizat potrivit prevederilor legale în vigoare şi cu avizul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Tineretlui ţi Sportului.

(2) Din comisia de examinare constituită pentru concursul de ocupare al postului de contabil şef al Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant desemnat  de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului.CAPITOLUL V
Patrimoniul

Art.23. (1)
Patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe este alcătuit din totalitatea drepturilor şi obligaţia acestora.

(2) Patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe se stabileşte anual, pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie.

Art.24. (1) Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe,administrează cu diligenţa unui bun proprietar , bunurile aflate în patrimoniu, în condiţiile legii.

(2) Bunurile se evidenţiază distinct în patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe.

Art.25. In exercitarea drepturilor sale,Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe administrează bunurile aflate în patrimoniu, în vederea realizarii  scopului şi obiectului de activitate.

Art.26. Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe administrează baza materială pentru activitatea sportivă aflată în patrimoniul Ministerului Tineretului şi Sportului şi în proprietatea sa.

Art.27 .Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe nu poate schimba destinaţia sau desfiinţa baze sportive aparţinând domeniului public sau privat al statului,fără aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi fără garanţia construirii altor baze sportive similare.

Art.28. Patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe poate fi modificat conform prevederilor legale.CAPITOLUL VI
Finantarea activitatii clubului


Art.29.  Veniturile indiferent de sursa şi cheltuielile de orice natură   sunt cuprinse în bugetul anual propriu.

Art.30. (1) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli ale Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe se face în condiţii prevăzute de normele privind finanţele publice, pentru alocaţii de la bugetul de stat  acordate de Ministerul Tineretului şi Sportului, pentru alocaţii de la bugete locale, precum şi pentru veniturile proprii ale clubului.

(2) Bugetul anual al Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe cuprinde la partea de venituri:
a) venituri proprii;
b) alocaţii de la bugetul de stat acordate de Ministerul Tineretului şi Sportului 
c)alte surse în condiţiile legii.

(3) Bugetul anual al Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe se aprobă de către Ministerul Tineretului şi Sportului

(4) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului Clubului Sportiv Municipal se raportează în anul următor.

Art.31. Veniturile obţinute din activităţi se gestionează şi se utilizează la nivelul Clubului Sportiv Municipal pentru realizarea scopului şi obiectivului de activitate, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocatiilor de la bugetul de stat.

Art.32.  Sursele de finanţare ale Clubului Sportiv Municipal provin din:
a) alocaţii de la bugetul de stat acordate de catre Ministerul Tineretului şi Sportului
b) alocaţii de la bugetul local
c) venituri din activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi obiectul de activitate ale acestora
d) sume obţinute din transferurile sportivilor;
e) cotizaţii şi contribuţii băneşti sau în natură ale simpatizanţilor
f) donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizări;
g) venituri obţinute din reclamă şi publicitate
h) venituri pentru  care se datorează impozite pe spectacole;
i) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;
j) indemnizaţii obţinute din participarea la competiţii şi demonstraţiile sportive;
k) sume rămase din exercitiul financiar precedent;
l) alte venituri,în condiţiile legiiCAPITOLUL VII
Dispoziţii finale

Art.33.
Ministerul Tineretului şi Sportului exercită supravegherea şi controlul asupra  Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe.

Art.34. (1) Clubul este supus înregistrării Registrului sportiv

(2) Ca urmare a înregistrării în Registrul sportiv, clubul primeste număr de identificare CV/A1/00015/2001 şi Certificat de identitate sportivă nr. 0000016

Art.35. (1) Clubul Sportiv Municipal deţine exclusivitatea:
a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi în mişcare  a sportivilor lor în echipamentul de concurs si de reprezentare, când participă la competiţii în numele clubului;
b) dreptul de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii;
c) dreptul de reclamă, publicitate si de televiziune la competiţiile pe care le organizează sau la care participă, dupa caz.

(2) Drepturile menţionate la alin.(1) pot fi concesionate de cluburi, în condiţiile legii.


                                                          DIRECTOR COORDONATOR
                                                          Prof. SANTA CAROL